Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 154
Paylaşım
Dergi Hakkında

Trafik ve ulaşım her bir vatandaşımızın farklı seviyelerde içinde bulunduğu ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve birçok bilim dalının kesiştiği bir alandır. Günlük hayatımızı ve yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen trafik ve ulaşım güvenliğini ve kalitesini artırmaya yönelik politikalar, uygulamalar ve stratejiler geliştirmeye, alternatif çözümler üretmeye ve önermeye yönelik bilimsel çalışmalar yapılması gerektiği ortadadır. Ancak, ülkemiz geneline bakıldığında bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların sınırlı sayıda olduğu, yapılan çalışmalarında farklı akademik alanlar içerisinde dağınık bir durumda bulunduğu, mevcut dergilerinde akademik ilkelerden uzak bir görüntü sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla, trafik ve ulaşım güvenliği konusu ile ilgili farklı disiplinleri bir araya getirecek güvenilir ve akademik bir platforma ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu alanda çıkarttığımız Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi bu ihtiyaçları karşılayacak disiplinler arası bir tecrübe ve bilgi paylaşımı alanı işlevi görmektedir. Aynı zamanda, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için alternative çözümlerin ortaya konduğu, referans özelliği taşıyan bir dergi özelliği taşımaktadır. Derginin planlanan amaçları hedef kitlesiyle ilişkilendirilerek aşağıda belirtilmiştir. a) Akademisyenler: Dergimiz aracılığı ile trafik ve ulaşım alanının farklı yönleri (psikoloji, halk sağlığı, otomotiv, şehir ve bölge planlaması, altyapı ve mühendislik, denetleme, eğitim vb.) üzerine çalışan akademisyenler için ortak bir platform olacak, bu alanda yapılacak akademik çalışmaları yakından takip edebilme ve kendi fikirlerini yayınlatarak ilgililerle iletişim kurabilme imkanı bulabileceklerdir. b) Politika Yapıcılar: Trafik ve ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik politikalar, stratejiler, programlar, çağdaş yaklaşımlar ve alternatif çözümleri takip edebilme imkanı bulacaklardır. c) Uygulayıcılar: Dergimiz trafik ve ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan kolluk ve diğer birimlere akademik manada destek verecek ve onların uygulamalarını daha üstün ve etkili hale getirebilecek akademik takviye sağlanacaktır. Ayrıca, uygulayıcılar farklı uygulama ve tecrübeleri görebilme ve kendi görev alanı içerisinde uygulama imkanı bulabileceklerdir.

Yayın Kurulu

İMTİYAZ SAHİBİ / Published by Prof. Dr. Remzi FINDIKLI / Polis Akademisi Başkanı

Danışma Kurulu / Advisory Board Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Fred WEGMAN,
Delft University of Technology,
Netherlands
 
Prof. Dr. Mahesh K. NALLA,
Michigan State University, USA

 
Prof. Dr. Nebi SÜMER,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Prof. Dr. Aytekin GELERİ,
Polis Akademisi
 
Prof. Dr. Horst SCHULZE,
Federal Highway Research Institute (BASt), Germany
 
Prof. Dr. Turgut GÖKSU,
Polis Akademisi
 
Prof. Dr. İbrahim CERRAH,
Polis Akademisi
 
Doç. Dr. Türker ÖZKAN,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Prof. Dr. Mark STEVENSON,
Monash University, Australia
 
Assoc. Prof. Dr. David A. KESSLER,
Kent State University, USA
 
Prof. Dr. Brent D. RUBEN,
Rutgers University, USA
 
Doç. Dr. Orhan FİLİZ,
Polis Akademisi
 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK,
Polis Akademisi    
 
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN,
Gazi Üniversitesi
 
Prof. Dr. Barry WATSON,
Queensland University of Technology, Australia
 
Doç. Dr. Tuncay DURNA,
Polis Akademisi
 
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE,
Hacettepe Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN,
Gazi Üniversitesi
 
Prof. Dr. Paul O'CONNELL,
lona College, USA
 
Yrd. Doç. Dr. Hamza TOSUN,
Polis Akademisi
 
Dergi Editörü:
       Doç. Dr. Tuncay DURNA
Yardımcı Editör: 
      Yrd. Doç. Dr. Hamza TOSUN
Yazı İşleri Müdürü: 
      Dr. Yusuf YÜKSEL

 

Makale Gönderme

Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

1. Uluslar arası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi, Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı, Trafik ve Ulaşım Güvenliği Araştırma Merkezi (TUGAM) tarafından İngilizce ve Türkçe makalelerin yayınlandığı, senede iki defa basılan (Temmuz-Aralık), hakemli ve bilimsel bir dergidir.

2. Dergide, trafik ve ulaşım güvenliği konusunu polislik, ceza ve adalet sistemi, şehir planlaması, otomotiv, psikoloji, altyapı ve mühendislik, ulaşım politikaları, trafik mühendisliği gibi farklı açılardan ele alan özgün araştırma, incelemeler, kitap tanıtımı ve eleştirileri yayınlanmaktadır. 

3. Yazıların esas ve şekil incelemeleri editörler tarafından yapılır ve dergide yayınlanması uygun görülenler hakemlere gönderilirken, uygun görülmeyenler ise yazarlarına iade edilirler. Yayınlanmak üzere değerlendirilmesi istenilen makaleler en az iki hakeme gönderilerek bu hakemlerce uygun görülenler yayınlannaktadır. Hakemler arasında konsensüse ulaşılmaması durumunda bahse konu eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Değerlendirme sonuçları en fazla 90 gün içerisinde yazarlara bildirilir. Üçüncü hakeme gönderilen eserlerde bu süre 120 güne çıkabilir. Düzeltme talep edilen eserler gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için en kısa sürede yazarlara gönderilir ve bu yazarlara ek süre tanınır.

4. Gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş; referanslar ve tablolar dâhil 3.000 kelimeden az, 8.000 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmış olması incelemeye alınmasının ön koşuludur.

5. Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte, Yayın Kurulunun uygun bulduğu İngilizce makaleler de dergide yer alabilir. 

6. Tüm yazıların MS-word ortamında, 12 punto Times New Roman karakteriyle yazılması gerekmektedir.  Sayfa ölçüleri ve diğer biçim özellikleri aşağıdaki gibi  düzenlenmelidir:

  • Üst Kenar Boşluk: 4 cm

  • Alt Kenar Boşluk:   3 cm

  • Sol Kenar Boşluk: 3 cm

  • Sağ Kenar Boşluk: 3 cm   

  • Dipnot Metin Boyutu: 9 punto  

  • Tablo İçi Bilgiler: 10 punto

  • Blok Alıntı:10 punto

  • Paragraf Aralığı: 6 nk          

  • Satır Aralığı: Tek (1)

7. Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de verilmelidir. Makalenin başında her biri en fazla 150-250 kelime olacak Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin sonunda her iki dilde anahtar kelimeler verilmelidir. Özetler, makalenin amacını, uygulanan metod veya metodları, yazıldığı sahadaki katkılarını ve sonuçlarını açıkça göstermelidir. 

8. Makalenin başında, yazarın isminin sonunda yıldız (*) ilebelirtilmiş dipnotta yazarla ilgili kısa bilgi ve yazar isterse e-posta adresi verilmelidir. Yazarlar ayrıca makaleden bağımsız olarak kapak sayfasında unvan, kurum, çalışma alanı ve başlıca eserlerini içeren mesleki özgeçmişlerini iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile e-posta adreslerini bildirmelidirler.  

9. Makaleler 4 süret olarak posta ile veya e-posta ( info@tugam.net) ile gönderilebilir.

10.  Yazısı yayınlanan yazarlara 5 (beş) adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.  

11.  Yazılardaki başlık ve alt başlıklar aşağıdaki numaralandırma şekline göre olmalıdır. İlk başlık büyük harflerle ve ortalanmış olmalıdır. Giriş ve Sonuç başlık numarası almazlar. Sonraki numaralandırmalar:

1.Ana Başlıklar (tek rakam ve koyu, ilk harfler büyük)

1.1.Alt Başlık (iki rakam, koyu İtalik, ilk harfler büyük)
1.1.1.İkinci Alt Başlık (üç rakam, normal, ilk harfler büyük)
1.1.1.1.Üçüncü Alt Başlık (dört rakam, İtalik,  ilk harfler büyük)

12. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve dipnot şeklinde Verilmelidir.

13. Referanslar, APA sistemine göre düzenlenmelidir. Referans vermede (yazar(lar)ın soyadı, eserin basım tarihi: ilgili sayfa numarası) şeklindeki metin içi metodu tercih edilmelidir. Birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası muhakkak verilmelidir. Kaynağın tam künyesi makalenin sonundaki referans sistemine uygun olarak, yazar soyadına ve alfabetik sıraya göre dizilmiş kaynakçada verilmelidir. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır. Örnekler aşağıdaki “Referans Kuralları” kısmında görülebilir.

 Metin İçi Göndermeler

Tek yazarlı kitap veya makale metin içinde:

(Murat, 2011: 30), Durna (2011: 27) tarafından belirtildiği gibi…….

Aynı yazarın aynı yıl birden fazla eserine gönderme yapıldığında:

(Durna, 2012a: 30, 2012b: 40)

Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapıldığında:

(Durna, 2009-2012)

Birden fazla yazara gönderme yapıldığında:

(Akçay, 2012: 28; Durna, 2012: 21; Murat, 2012: 48) Alfabetik sıra ile

Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması  durumunda:

(Aktaran: Murat, 2011: 34)

İki yazarlı kitap ve makalelerde:

(Yüksel ve Tosun, 2012), Yüksel ve Tosun (2012) bu makalesinde…..

Çok yazarlı olduğu durumlarda:

(Yüksel vd., 2012: 25), Yüksel vd. (2012: 25)’nin vurguladığı gibi…..

Yazarsız, kolektif ve kurum yayınlarında:

(EGM, 2011: 3), (DPT, 2001),  (Polis Akademisi Faaliyet Raporu, 2013: 7)

Elektronik ortam:

Yazar belliyse: (Aydın, 2012)

Kurumsa: (Polis Akademisi: 2013) ya da (pa.edu.tr, 2013)

Gazete ve dergilerde:

(Özkök, 2012)

İsimsiz yazılar: (Hürriyet, 17 Mayıs 2013) 

Kaynakça

Tek yazarlı kitap:

Ege, R. (1985). Trafik Sorunlarımız, Ankara: Emel Matbaacılık.

Çok yazarlı kitap:

Çevik H. H.; Göksu, T; Filiz, O. ve Gül, S. K. (2011). Güvenlik Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayınları.

Edit Kitap:

Durna, T. ve Durmuş, A. A. (Ed.) (2012). Karayolu Trafik Güvenliği, Ankara: İklim Matbaacılık.

Tek yazarlı makale:

Durna, T. (2011). Karayolu trafik güvenliğinde sistem yaklaşımı: İsveç’in ‘vizyon sıfır’ politikası. Polis Bilimleri Dergisi, 13, 1-24.

Yazarsız, kolektif ve kurum yayınlarında:

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2010). Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler Sempozyumu,Ankara: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı.

Derleme kitaptan yer alan makalelerde:

Çufalı, M. (2002). Türk Polis Tarihi. H. H. Çevik ve T. Göksu (Ed.), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis (ss.19-30), Ankara: Seçkin Yayınevi.

Elektronik ortam

Akyol, T. (2009), “ZorlukPazarlık”, http://www.milliyet.com.tr/2009/02/28/yazar/akyol.html  (erişim tarihi: 28.2.2009).

Polis Akademisi, (2010), http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik, (erişim tarihi: 28.2.2010).

Gazete ve dergilerde:

Nadi, Y. (1950, 9 Temmuz). Kuvvetin  Sırrı,  Cumhuriyet, ss.6.

Not: Burada örneklendirilmeyen referans kuralları için farklı kaynaklardan APA formatına bakılabilir.

 

193