Türkologiya

Alan: Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 2313-5204
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 175
Paylaşım
Dergi Hakkında

Türkologiya dergisi, eski adı "Sovetskaya Türkologiya" dergisi 1970 yıllarından çıkıyor. Sovyetler Döneminde dergi çok prestijli dergi olup. Dergide dünyanın büyük türkologlarının yazılar yayınlaınmıştır. Derginin ilk editörü Memmedağa Şiraliyev, daha sonra edhem Tenişev, Ağamusa Ahundov, Tevfik Hacıyev ve bugün derginin editörü Kemal Abdulladır. Dergi yılda 4 defa, üç aydan bir çıkıyor. Dergi dört dilde çıkıyor (İngilis, Rus, Azerbaycan ve Türk). 

Yayın Kurulu

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

ABDULLAYEV KAMAL  (baş redaktor), AXUNDOVA NƏRGİZ, BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR, BÜNYADOV TEYMUR, CƏFƏROV NİZAMİ, ƏLƏKBƏROV AYDIN, ƏLİYEV VİLAYƏT, ƏSKƏR RAMİZ, ƏZİZOV ELBRUS, HƏBİBBƏYLİ İSA, HÜSEYNOV RAFAEL, XƏLİLOV BULUDXAN, XUDİYEV NİZAMİ, İMANOV MUXTAR (baş redaktorun müavini), KƏRİMLİ TEYMUR, QULİYEV ƏBÜLFƏZ, MAHMUDOV YAQUB, MƏMMƏDƏLİYEV VASİM, MƏMMƏDZADƏ İLHAM, MİRZƏLİYEVA MƏHƏBBƏT, NAĞISOYLU MÖHSÜN (baş redaktorun müavini),  SALAMZADƏ ƏRTEGİN

 

 

MƏSUL KATİB   ELÇİN İBRAHİMOV

 

 

BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR

 

DİLÇİLİK ÜZRƏ:

Akalın Şükrü Haluk (Türkiyə), Bozdemir Mişel (Fransa),

Buşhoten Hendrik (Almaniya), Çeçenov Əli (Rusiya),

Ercilasun Ahmet Bican (Türkiyə),

Kajibekov Erden (Qazaxıstan),

Konkobaev Kadirali (Qırğızıstan),

Kormuşin İqor (Rusiya),

Qərənfil Valentina (Moldova),

Məlikov Tofik (Rusiya),

Musaoğlu Mehman (Türkiyə),

Oh Çonq Jin (Cənubi Koreya),

Sertkaya Osman Fikri (Türkiyə),

Soyeqov Muradgeldi (Türkmə­nistan),

Tooru Hayaşi (Yaponiya)

Türkmen Fikret (Türkiyə),

Yusupova Alfiya (Tatarıstan)

 

ƏDƏBİYYAT ÜZRƏ:

Akpınar Yavuz (Türkiyə),

Aşı­rov Annaqurban (Türkmənistan),

Kalpaklı Mehmet (Türkiyə), Korkmaz Ramazan (Türkiyə), Sokolovski Nikolay (Polşa)

FOLKLOR ÜZRƏ:

Çimpoeş Lyubov (Moldova),

Çobanoğlu Özkul (Türkiyə),

Ekici Metin (Türkiyə),

Jurayev Mamatkul (Özbəkistan),

Sibqatullina Alfina (Rusiya),

Suleymanov Ahmet (Başqırdıstan)

 

TARİX ÜZRƏ:

Beyhan Mehmet Ali (Türkiyə), Hakimov Rafail (Tatarıstan), Karpov Sergey (Rusiya),

Kıdırəli Darxan (Qazaxıstan),  Munçayev Rauf (Rusiya),

Nesterov Aleksandr (Rusiya), Turan Refik (Türkiyə)

 

ŞƏRQŞÜNASLIQ ÜZRƏ:

Cemil Tasin (Rumıniya), 

Gol­den Piter (ABŞ),

Lee Hee Soo (Cənubi Koreya), Paul Yurgen (Almaniya),

Vasiliyev Dimitri (Rusiya), Zimonyi İştvan (Macarıstan)

 

FƏLSƏFƏ ÜZRƏ:

Çumakov Aleksandr (Rusiya),

Kur­mangaliyeva Qaliya (Qazaxıstan),

Mahamatov Taxir (Rusiya), Popkov Yuri (Rusiya)

 

İNCƏSƏNƏT VƏ MEMARLIQ ÜZRƏ:

Akilova Kamola (Öz­bəkistan), Xasiyanova Leyla (Rusiya), Qalimjanova Asiya (Qazaxıstan)

 

 

JURNALIN TƏSİSÇİSİ: AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ RƏYASƏT HEYƏTİ

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 

КАМАЛ АБДУЛЛАЕВ (главный редактор), МОХСУН НАГИСОЙЛУ (заместитель главного редактора), МУХТАР ИМАНОВ (заместитель главного редактора), АБУЛЬФАЗ ГУЛИЕВ, АЙДЫН АЛЕКПЕРОВ, БУЛУДХАН ХАЛИЛОВ, ВАСИМ МАМЕДАЛИЕВ, ВИЛАЙЕТ АЛИЕВ, ГОВХАР БАХШАЛИЕВА, ИЛЬХАМ МАМЕДЗАДЕ, ИСА ГАБИБЕЙЛИ, МАХАББЕТ МИРЗЕЛИЕВА, НАРГИЗ АХУНДОВА, НИЗАМИ ДЖАФАРОВ, НИЗАМИ ХУДИЕВ, РАМИЗ АСКЕР, РАФАЕЛЬ ГУСЕЙНОВ, ТЕЙМУР БУНЙАДОВ, ТЕЙМУР КЕРИМЛИ, ЭЛЬБРУС АЗИЗОВ, ЭРТЕГИН САЛАМЗАДЕ, ЯГУБ МАХМУДОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ      ЭЛЬЧИН ИБРАГИМОВ

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ:

Ахмет Биджан Эрджиласун (Турция),

Али Чеченов (Россия),

Альфия Юсупова (Татарстан),

Валентина Геренфил (Молдова),

Игорь Кормушин (Россия), 

Кадирали Конкобаев (Кыргызстан),   

Мехман Мусаоглу (Турция), Мишель Боздемир (Франция), Мурадгелди Соегов (Туркменистан), 

Осман Фикри Серткая (Турция),  Тофик Меликов (Россия),  Фикрет Тюркмен (Турция), Хаяши Тоору (Япония),

Хендрик Бушотен (Германия), Чонг Джин Ох (Южная Корея),

Шюкрю Халук Акалын (Турция),

Эрден Каджибеков (Казахстан)

 

ЛИТЕРАТУРА:

Аннакурбан Ашыров (Туркменистан),

Мехмет Калпаклы (Турция), Николай Соколовски (Польша),

Рамазан Коркмаз (Турция),

Явуз Акпынар (Турция)

ФОЛЬКЛОР:

Альфина Сибгатуллина (Россия),

Ахмет Сулейманов (Башкортостан),

Любовь Чимпоеш (Молдова), 

Маматкул Жураев (Узбекистан),

 Метин Экиджи (Турция),

Озкул Чобаноглу (Турция)

 

 

ИСТОРИЯ:

Александр Нестеров (Россия),

Дархан Кыдырали (Казахстан),

Мехмет Али Бейхан (Турция),

Рауф Мунчаев (Россия),

Рафаиль Хакимов (Татарстан),  

Рефик Туран (Турция), 

Сергей Карпов (Россия)

 

 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:

Дмитрий Васильев (Россия),

Иштван Зимоньи (Венгрия),

Питер Голден (США),

Тасин Джемиль (Румыния),

Хее Соо Лее (Южная Корея),

Юрген Поль (Германия)

ФИЛОСОФИЯ:

Александр Чумаков (Россия),

Галия Курмангалиева (Казахстан),

Тахир Махаматов (Россия),

Юрий Попков (Россия)

 

 

ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА:

Асия Галимжанова (Казахстан), Камола Акилова (Узбекистан), Лейла Хасиянова (Россия)

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА: ПРЕЗИДИУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

 

 

EDITORIAL STAFF

 

KAMAL ABDULLAYEV (Editor-in-Chief), MOHSUN NAGHISOYLU (Deputy Editor-in-Chief), MUKHTAR IMANOV (Deputy Editor-in-Chief), ABULFAZ GULIYEV, ARTAGIN SALAMZADE, AYDIN ALEKBEROV, BULUDKHAN KHALILOV, ELBRUS AZIZOV, GOVHAR BAKHSHALIYEVA, ILHAM MAMMADZADE, ISA HABIBBEYLI, MAHABBAT MIRZALIYEVA, NARGIZ AKHUNDOVA, NIZAMI JAFAROV, NIZAMI KHUDIYEV, RAFAEL HUSSEYNOV, RAMIZ ASKER, TEYMUR BUNYADOV, TEYMUR KERIMLI, VASIM MAMMADALIYEV, VILAYAT ALIYEV, YAGUB MAHMUDOV

 

EXECUTIVE SECRETARY    ELCHIN IBRAHIMOV

 

INTERNATIONAL ADVISERS

 

ON LINGUISTICS:

Ahmet Bijan Erjilasun (Turkey), 

Alfiya Yusupova (Tatarstan),

Ali Chechenov (Russia),

Chong Jin Oh (South Korea),

Erden Kajibekov (Kazakhstan),

Fikret Turkmen (Turkey),

Hayashi Tooru (Japan),

Hendrik Boeschoten (Germany),

Igor Kormushin (Russia),

Kadirali Konkobaev (Kyrgyzstan),

Mehman Musaoghlu (Turkey),

Mishel Bozdemir (France),

Muradgeldi Soyegov (Turkmenistan),

Osman Fikri Sertkaya (Turkey),

Shukru Haluk Akalyn (Turkey),

Tofik Melikov (Russia),

Valentina Garanfil (Moldova)

 

ON LITERATURE:

Annagurban Ashirov (Turkmenistan),

Mehmet Kalpakly (Turkey),

Nikolay Sokolovski (Poland),

Ramazan Korkmaz (Turkey),

Yavuz Akpinar (Turkey)

 

 

ON FOLKLORE:

Ahmet Suleymanov (Bashkiria),

Alfina Sibqatullina (Russia),

Lyubov Chimpoesh (Moldova),

Mamatkul Zhurayev (Uzbekistan),

Metin Ekiji (Turkey),

Ozkul Chobanoghlu (Turkey)

 

ON HISTORY:

Aleksandr Nesterov (Russia),

Darkhan Kidirali (Kazakhstan),

Mehmet Ali Beyhan (Turkey),

Rafail Hakimov (Tatarstan),

Rauf Munchayev (Russia),

Refik Turan (Turkey), 

Sergey Karpov (Russia)

 

 

ON ORIENTAL STUDIES: Dmitry Vasiliyev (Russia),

Hee Soo Lee (South Korea),

Ishtvan Zimonyi (Hungary),

Juergen Paul (Germany),

Peter Golden (USA),

Tasin Jemil (Romania)

 

ON PHILOSOPHY:

Aleksandr Chumakov (Russia),

Galiya Kurmangaliyeva (Kazakhstan),

Takhir Mahamatov (Russia),

Yuriy Popkov (Russia)

 

ON ART AND ARCHITECTURE:  

Asiya Galimzhanova (Kazakhstan),

Kamola Akilova (Uzbekistan),

Leyla Khasiyanova (Russia)

FOUNDER OF THE JOURNAL: THE PRESIDIUM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

Makale Gönderme

NƏŞRƏ DAİR TƏLƏBLƏR:

1. Beynəlxalq “Türkologiya” jurnalına çap üçün materiallar (mə­qalə, resen­ziya, icmal və s.) Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində çap şək­lin­də, elektron da­şı­yı­cıda və e-mail vasitəsilə (turkologiya2016@mail.ru) qəbul edilir.

2. Dərc olunacaq məqalələrə görə müvafiq elmi sahə üzrə elmlər dok­to­ru­nun rəyi tələb olunur.

3. Məqalələrin həcmi 15, resenziya və digər yazıların həcmi isə 7 və­rəqdən (A4) artıq olmamalıdır (şrift: Times New Roman – 14, interval: 1,5, sol kənar 3 sm, sağ kənar 1,5 sm, yuxarı hissə 2 sm, aşağı hissə 2 sm).

4. Məqalənin adı altında müəllifin adı, soyadı, işlədiyi müəssisə, vəzifəsi və e-mail ünvanı göstə­ril­mə­li­dir.

5. Məqalənin sonunda 3 dildə 150-200 sözdən ibarət xülasə (mə­qa­lənin adını yazmaq şərtilə) və açar sözlər verilməlidir və hər 3 dildə ya­zıl­mış xü­la­sələr məz­mun­ca eyni olmalıdır.

6. Məqalələrin qəbulu üçün son 5-10 ilin elmi əsərlərinə istinadlar vacibdir.

7. Məqalələrin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı istifadə ar­dı­cıl­lı­ğına görə nömrələnməli və mətndə işarələnməlidir (məsələn; [1] və ya [1.S.21]).

8. Tərcümə məqalələri müəllifin icazəsi və ya aktuallığını təs­diq­lə­yən sənəd əsasında qəbul edilir.

9. Hər bir məqalə redaksiya heyətinin rəyinə əsasən çap olunur.

10. Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc olunmur.

Məqalələrin nəşri pulsuzdur.

Əlyazmalar geri qaytarılmır.

Materialların məzmunu müəllifin şəxsi mövqeyini əks etdirir.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ:

 1. Материалы (статьи, рецензии, обзоры) для публикации в меж­ду­на­род­ном журнале «Тюркология» принимаются в напечатанном виде, на азер­бай­джан­ском, турецком, русском и английском языках, на электронном носителе и посредством e-mail (turkologiya2016@mail.ru).
 2. Необходимо представить отзыв о статье доктора наук в со­от­вет­ству­ю­щей области.
 3. Объем статьи не должен превышать 15, а рецензий и других материалов – 7 страниц (А4, шрифт Times New Roman – 14, ин­тер­вал: 1,5, отступы: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см).
 4. Под названием статьи должны быть указаны имя и фамилия автора, место ра­боты, долж­ность и e-mail адрес.
 5. К статье необходимо приложить аннотацию (с ука­за­ни­ем названия статьи) на трех языках из 150-200 слов и ключевые сло­ва. Содержание аннотаций на всех трёх языках должно быть идентичным.
 6. Необходимы ссылки на научные публикации за последние 5-10 лет.
 7. Представленный в конце статьи список использованной ли­те­ратуры дол­жен быть составлен в последовательности ис­поль­зо­ва­ния и отметок в тексте (например: [1] или [1.S.21]).
 8. Переведенные статьи принимаются на основе документа, под­тверж­да­ю­ще­го согласие автора или актуальность.
 9. Каждая статья печатается на основе отзыва редколлегии.
 10. Статьи, в которых выявлены факты плагиата, не печатаются.

Статьи печатаются бесплатно.

Рукописи статей не возвращаются авторам.

Содержание материалов отражает личную позицию автора.

 

PUBLICATION  REQUIREMENTS:

 1. Materials (papers, reviews, round-ups, etc.) for publication in the international journal of “Turkology” are accepted in a printed form, in electronic carrier and through e-mail (turkologiya2016@mail.ru) in the Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages.
 2. Review of Doctor of Sciences on a certain scientific field is required for the paper to be printed.
 3. Papers length have to  be 15 pages long, but length of other kinds of writings  have to be maximum 7 pages (A4) long (in 14-point Times New Roman; in-1,5 interval; 3 cm on the left side, 1,5 cm on the right side; 2 cm on the top; 2 cm on the bottom).
 4. The author’s name and surname, work place, position and e-mail address must be written under the title of the paper.
 5. The abstract containing approximately 150-200 words (by writing the title of the paper) and key words must be given in four languages at the end of the paper. The abstracts written in all the four languages must be identical in their contents.
 6. It is important to use the references to the scientific works of the latest 5-10 years.
 7. All bibliographical references given at the end of the papers must be numbered according to the use order and marked in the text. (for example:  [1] or [1.p.21] ).
 8. The translated papers are accepted according to the permission of the author or according to the document certifying the actuality of it.
 9. Each paper is published according to the review of the Editorial Staff.
 10. Papers with the fact of revealed plagiarism are refused to be published.

Publication of papers is free of charge.

Manuscripts are not returned.

The contents of the materials reflect the personal position of the author.

193