Alan: Tür: Hakemli Dergi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi böbrek nakli: birinci yıl sonuçlarımız Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) İhsan Yıldız, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Yavuz Savaş Koca, Ayşen Erdoğan Filiz Alkaya Solmaz Salih İnal
Kurum(lar) Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi böbrek nakli: birinci yıl sonuçlarımız
Özet

Giriş ve Amaç: Organ naklinde son 25 yılda immünoloji, antirejeksiyon ilaçlar ve cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte büyük başarı sağlanmıştır. Çalışmanın amacı; yeni kurulan Üniversitemiz Organ Nakli Merkezi’nde 30.07. 2015-30. 07. 2016 tarihleri arasında yapılan canlı ve kadavra donörlü böbrek nakli olgularımızı sunmaktı. Materyal ve Metod: Organlar Isparta ve çevresindeki hastanelerde ortaya çıkan beyin ölümü deklare edilmiş kadavralardan ve canlı vericili donörlerden sağlandı. Böbrekler aynı nakil ekibi tarafından sağ alt kadrandan yapılan oblik kesiyle sağ ilyak fossaya nakledildi. Her hastaya standart olarak indüksiyonda poliklonal-antitimosit-globulin (ATG) daha sonra ise steroid, takrolimus ve mikofenolat-mofetil den oluşan üçlü immün-supresyon tedavisi yapıldı. Bulgular: Ortalama yaşı 45±10.10 olan toplam 12 hastaya (6 erkek, 6 kadın) kadavra ve canlı donörlü toplam 12 (10 sol, 2 sağ ) böbrek nakledildi. Hastaların diyaliz süreleri ortalama 4.3 yıl idi. Post-transplant izlem süresi ortalama 4.5 ay idi. Hiçbir hastada cerrahi komplikasyon, rejeksiyon ve mortalite olmadı. Serum kreatinin ortalama seviyeleri 1. hafta 3.42 mg/dl, 1. ayda 1.65 mg/dl 3.ayda ortalama 1.68mg/dl idi. Hastalarımızın sağ kalım oranları % 100, greft sağ kalımları aynı dönemler için % 100 olarak bulunmuştur. Tartışma: İmmünolojideki gelişmelerle birlikte organ nakli son dönem böbrek yetersizliğinin tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemi olmuştur. Üniversitemizde organ nakli merkezinin kurulduğu tarihten bu yana 9 adet kadavra donör ulusal sisteme kazandırılmış olup, 7 kadavra böbrek, ve 5 canlı donörlü böbrek nakli ise merkezimizde yapılmış ve hastalarımızın tümü sorunsuz olarak taburcu edilmişlerdir. Merkezimiz açıldıktan sonra kısa zaman içinde kadavra ve canlı organ nakli programını başlatmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak; bir üniversite hastanesinde nakil merkezi kurulması ile birlikte organ nakli gibi önemli bir konuda adım atılmış olması, hem kadavra donör temini hem de canlı donörlü böbrek naklinde etkili olduğunu düşünmekteyiz.