Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 254
Paylaşım
Dergi Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılında yayın hayatına başlamış, Hakemli akademik bir dergidir. Nisan ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez on-line ve basılı olarak okurlara sunulmakta olan dergimiz; 2017 yılı itibarıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanacaktır. Sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslar arası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmak dergimizin nihai amacıdır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir.

Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Prof. Dr. Faruk Turhan

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN

Prof. Dr.  İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Doç. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU

Doç.Dr. Haluk SONGUR

                 Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN

 

Makale Gönderme

Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:


1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 5.5. cm, alt 4 cm, iç 4 cm, dış 4 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil italik harflerle yazılmalıdır. 

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

3. Başlık:İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 14 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.
4- Özet:Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 10 punto olarak yazılmalıdır.
5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.
6- Dipnot yazım kuralları:Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir. Dipnotlar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

a. Kitaplar için Tek yazarlı kitaplar
Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.
İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.
Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211. 

İki yazarlı eserler için
Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü,Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114. 
İkiden fazla yazarlı kitaplar için
Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s.185.
b.Makaleler için Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

Örnekler:
Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501.
Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”,The Russian Reviev, vol. 45, 1986, p. 358 

c.Tezler için Yazar adı ve soyadı, tezin adı(derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

Örnek
Behset Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun, 1997, s. 224.

d. İnternet için
Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) - 1851-1914 http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm , 25 Aralık 2007.

Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”,Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., s. 101.
e.Tekrarlanan kaynaklarda
Kitaplar için
Ortaylı, a.g.e., s. 29.

Makaleler için
Behar, a.g.m., s. 45.

Tezler için
Karaca, a.g.t., s. 401.

Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında
Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29.
Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112.

193