İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
Ruhsallık, Duygusal Zekâ Ve Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç.Dr. Selen DOĞAN, Faruk ŞAHİN
Kurum(lar) Niğde Üniversitesi İİBF
Görüntülenme 2481
Paylaşım
Ruhsallık, Duygusal Zekâ Ve Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Özet

Bu çalışmanın amacı ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma örneklemi, farklı organizasyonlarda çalışan yüz yirmi yedi liderden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlar; Ashmos & Duchon’un (2000) Ruhsallık Ölçeğindeki bazı maddeler, Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim’nin (1998) Duygusal Zekâ Testindeki bazı maddeler ve Bass & Avolio’nun (1995) Çoklu Liderlik Anketindeki bazı maddelerden bu araştırma için oluşturulan bir anketi cevaplamışlardır. Pearson korelâsyon katsayısı ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, dönüştürücü liderliği belirlemede ruhsallığın ve duygusal zekânın etkisi olduğu hipotezini desteklemiştir. Bu araştırma, dönüştürücü liderlerin ruhsallık ve duygusal zekâlarını işleriyle bütünleştirdiklerini göstermektedir. Araştırma sonuçları, hem kuramsal olarak hem de liderlik etkililiği konusundaki diğer çalışmalar sonucunda önerilen ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik davranışları arasındaki ilişkileri destekleyen kanıtlar sunmaktadır.

193