Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9. Sayısı (2004)

Alan: Hukuk, İnsan Kaynakları, Ekonomi, Toplum, Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Politika, İletişim Tür: Hakemli Dergi
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Materyal Hazırlama İlkelerini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0278
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç. Dr.Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Arş. Gör.AyĢe Ülkü KAN, Arş. Gör.Birsen SERHATLIOĞLU
Kurum(lar) Bilinmiyor
Görüntülenme 2713
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Materyal Hazırlama İlkelerini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (ÖTMG) dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2007- 2008 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim ve Teknik Eğitim Fakültelerinde öğrenimine devam eden ve ÖTMG dersini almış olan üçüncü sınıf öğrencileri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmada beşli likert tipinde bir ölçek geliştirilip kullanılmıştır. Ölçek, geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları için 174, asıl uygulama için ise 667 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde, levene, t ve MWU testleri kullanılmıştır. Öğrenci görüşleri cinsiyet ve fakülte değişkenleri açısından analiz edilmiştir. Kız öğrencilerin ÖTMG dersinin öğretim materyali hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin görüşlerinin erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Teknik eğitim fakültesi öğrencileri öğretim materyallerinin geliştirilebilir, güncellenebilir ve gerçek hayatla tutarlı olması gibi ilkeleri kazandırmada ÖTMG dersini eğitim fakültesi öğrencilerine göre daha etkili bulmuşlardır. Öğrencilerin en fazla kullandıkları teknolojik araç gerecin bilgisayar olduğu ve teknik eğitim fakültesinde araç gereç kullanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

193