Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MUVU)

Alan: Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 1308-3740
E-ISSN -
Periyod 4 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 451
Paylaşım
Dergi Hakkında

Muhasebe ve Vergi alanında Türkçe ve İngilizce yayın kabul eden,
yılda 3 kez (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanan, uluslararası,
hakemli, süreli yayın.


Dergimizin amacı; Muhasebe ve Vergi Alanındaki bilimsel çalışmaların
etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi
ve içerdiği görüşler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim camiası ve
uygulamacılarla paylaşılmasıdır.

Yayın Kurulu

ASMMMO Adına Sahibi / Owner
Ali ŞAHİN

 

Genel Yayın Yönetmeni / Senior Editor
Prof. Dr. Nalân AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Manager

Prof. Dr. Ganite KURT (Gazi Üniversitesi)

 

Editör / Editor
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

Editör Yardımcısı / Vice Editor

Yrd. Doç. Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 

 

Yayın Kurulu Sekterleri / Editorial Staff

Arş.Gör. İsmail Hakkı ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Makale Gönderme

YAZIM KURALLARI ve YAYIN KOŞULLARI

 

 

I. Biçimlendirmeye Dair Genel Kurallar

 1. Çalışmanın adı (diğer dildeki adı da aynı biçimde) Times New Roman, 14 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

 1. Çalışmada metin kısmı Times New Roman, 12 punto ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

 1. Dipnotlar, öz ve abstract bölümleri ise Times New Roman, 10 punto ve tek satır aralığı ileyazılmalıdır.

 

 1. Metin kısmı araştırmanın gerektirdiği ve izin verdiği yeterlik, derinlik ve hacimde olmalıdır. Katı olmamakla birlikte tüm kısımlar dâhil sayfa sınırı 30’dur.

 

 1. Giriş ve sonuç dâhil olmak üzere tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır.

 

 1. Kaynakçaya numara verilmemelidir.

 

 1. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf, diğerlerinde “sadeceilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.

 

 1. Üst, alt ve her iki yandaki kenar boşlukları düzenleme ve çoğaltmayıkolaylaştıracakşekilde4cm. olmalıdır.

 

 1. Tarafsız bir değerlendirmeyapılabilmesi için yazarlar kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekildedavranmamalıdırlar.

 

 1. İlk sayfada Times New Roman 12 punto ile çalışmanın başlığının hemen altında yazar(lar)ınunvanı, adı ve bunlara eklenmiş dipnotlar (*, **, ***, yazar sayısı kadar) da yazar(lar)ın bağlıolduğukurum/kuruluş ile e-mailadresi yer almalıdır.

 

ÖRNEK:

 

 

 

 

KURUMSAL İTİBARIN BAĞIMSIZ DENETİME ETKİSİ VE DENETİM FİRMASI SEÇİMİNDEKİ ROLÜ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

 

 

Öğr.Gör.Mehmet ÜNAL*

 

 

ÖZ

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                Anahtar Sözcükler:

                Jel Kodları:

            ____________

                        *Kara Harp Okulu, İşletme Bölümü, munal@kho.edu.tr

 

 

 1. Ayrıca teşekkürnotu, yazar(lar)ınçalışmada kullandıkları verileri paylaşma istekleri, ortak çalışmalarda yazarların çalışmaya olan katkılarıgibi çalışmaya dair çeşitli açıklamaların verilmesi isteniyor ise bunlar “1. GİRİŞ” başlığının yanına konulacak “§” simgesi ile refere edilmeli ve dipnotta gösterilmelidir. 

 

ÖRNEK:

 

1. GİRİŞ§

 

____________

§ Çalışmanın analiz kısmındaki yardımlarından ötürü Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ABD doktora öğrencisi Mehmet Bayar’a, verilerin konsolidasyonu sırasındaki desteklerinden ötürü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na teşekkür ederiz.

 

 veya

 

§ Bu çalışma, Sezin Demir’in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD’nda Prof. Dr. Ayla Yılmaz’ın danışmanlığında yürütülen “Vergi Reformları ve Maliye Bakanlığının Performansına Katkısı” adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 1. Ayrıca Yayın Kurulu olarak yazarlara tavsiyemiz,örnek dosyanın referans alınmasıdır.

 

Sayfa numaralandırma:

Bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortalanmış biçiminde konumlandırılmalıdır.

 

Metin içinde yer verilecek rakamlar:

Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde kullanılması, matematiksel, istatistikî veya teknik birim ve miktarların (uzaklık,ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerikolarak gösterilmelidir.

Örneğin: üçüncü gün, 3 km., 30 yıl.

 

Yüzdeler ve kesirler:

Zorunlu olmadıkça metin içerisinde “%”işareti yerine doğrudan “yüzde” ifadesi kullanılmalıdır.

 

Denklemler:

Denklemlerparantez içinde numaralandırılmalı, numaralar sağayaslanmış ve müteselsil olarak birbirini izlemelidir.

 

Anahtar Sözcükler:

Özün ve abstractın altında, ilgili dilde, endekslemeye yardımcı olacak 4 anahtar kelimeye yer verilir. 

 

Jel Kodları:Anahtar kelimelere uygun olarak https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden belirlenecek jel kodlarına yer verilmelidir.

 

II. Öz ve Giriş 

 1. Makalenin dili Türkçe ise İngilizce başlığında bulunduğu bir abstract, makalenin dili İngilizce ise Türkçe başlığında bulunduğu bir özet yer almalıdır.
 2. Öz ve abstract, metinden önceayrı bir sayfada yer almalıdır.
 3. Öz okuyucuyu metnin başlığı, metodu ve bulgularıhakkında bilgilendirmelidir.
 4. Anahtar sözcüklerve jel kodları özetitakip etmelidir.
 5. Giriş bölümü, çalışmayı genel olarak tanıtan, genel olarak çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında bilgi sunmalıdır.
 6. İzleyen bölümler, yazar tarafından konunun akışına uygun olarak yapılandırılmalı ve sıralanmalıdır.
 7. Sonuç bölümü, eserin bulgularının değerlendirilmesi, literatür ile ilişkilendirilmesi veya literatüre katkısının açık olarak ifade edilmesi, sonraki çalışmalara dair yönlendirmeleri gibi somut ifadeleri içermelidir. Sonuç bölümü, çalışmanın özetlendiği veya bulguların yeniden tekrarlandığı bir kısım olarak değerlendirilmemelidir. 

 

 

III. Tablo ve Şekiller

Yazar şu noktalara dikkat etmelidir:

 1. Her tablo ve şekil tek bir sayfada görünecek şekilde ve metnin sonuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Her biri bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığasahip olmalıdır.

 

 1. Tablolar kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 10 punto ile tablonun üzerinde, iki yana yaslanmış olarak,

Tablo-1:Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları

 

 1. Şekiller, çiziler ve grafikler ise kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 10 punto ile şekil, çizi veya grafiğin altında, iki yana yaslanmış olarak,

Grafik-1:Örneklem İçindeki Gözlemlere Ait Pasta Grafiği

 

 1. Tablo ve şekiller her değişkeniaçıklayabilmelidir. Başlık vetanımlar, okuyucunun metne bakmadan tablo veya şekli anlayabileceği kadar yeterli detaylandırılmışolmalıdır.

 

 1. Grafiklerin içeriği metne bakılmadan önemli biçimde anlaşılabilmelidir.Her grafiğinreferansı metinde yer almalıdır.Yazar her grafiğin metnin neresine ait olduğunu göstermelidir.

 

 1. Tablo, şekil, grafik vb. alıntı ise alıntı yapılan kaynak alt kısımda parantez içinde belirtilmelidir.

 

 

IV. Alıntılar,Kaynakçave Dipnotlar

 1. Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA Style Guide (6. Baskı)’ya göre hazırlanmalıdır. Bu konuda yardım almak içinhttp://referencing.port.ac.uk/adresi ziyaret edilebilir.
 2. Bu başlık için APA Style Guide (6. Baskı)’dan alınan bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Kitaplar

 

Standart form

1.Yazar, Adının Baş Harfi., 2.Yazar, Adının Baş Harfi., & 3.Yazar, Adının Baş Harfi. (yıl). Kitabın başlığı (Eğer birden çok baskı var isekaçıncı baskı olduğu örnek: 3. Baskı). Basım yeri: Yayınevi.

 

Örnek

Armitage, A., Bryant, R., Dunnill, R., Hammersley, M., Hayes, D., Hudson, A., & Lawes, S. (2008). Teaching and training in post-compulsory education (3. Baskı). Maidenhead: Open University Press.

 

Metin içi alıntı örnekleri

Creme and Lea (2003, p. 51) indicate that ...

It has been suggested (Moore, Estrich, McGillis, & Spelman, 1984, pp. 142-143) that offenders ...

 

 

Makaleler

 

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, Cilt – Eğer tek cilt ise (Sayı), sayfa başlangıç ve bitiş numaraları.

 

Örnek

Guo, Z., Liu, T., Fedoroff, N., Wei, L., Ding, Z., Wu, N., . . . An, Z. (1998). Climate extremes in Loess of China coupled with the strength of deep-water formation in the North Atlantic.Global and Planetary Change, 18(3-4), 113-128.


Metin içi alıntı örnekleri

Guo et al. focused their research on climate extremes (1998, p. 120) ...

Recent theories (Noguchi et al., 1993, p. 658) suggest that ...

Popper and McCloskey (1993, pp. 75-76) state that ...

 

 

İnternet sayfaları

 

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). Başlık. Alıntının yapıldığı web sayfası

 

Örnek

 

Yazarı belli olması halinde

 

Banks, I. (t.y.). The NHS Direct healthcare guide. Çevrimiçi www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk

 

United Nations Environment Programme. (2004). Common questions about climate change: Introduction. Çevrimiçi http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html

 

 

 1. Her çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesibulunmalı ve yazarlar metin içerisinde alıntı yapılan referanslar ile referans listesinde listelenenlerin birebir eşleştiğinden emin olmalıdırlar (isimler ve yıllar da eşleşmelidir).
 2. Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığı takdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgilerdipnot olarak kullanılmalı ve metinden daha uzun olmamalıdır. Dipnotlarmetin boyunca, yer verilmesi gereken noktada referans numarası üst simge biçiminde olacak biçimde müteselsil numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnotmetni tek satır aralığıyla sayfa altında, Times New Roman fontu ile ve 10 punto ile yer almalıdır.

 

V. Makale Gönderim Kuralları

 1. Başka bir dergi tarafındandeğerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. MUVU Dergisine eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı kabul edilir. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
 2. Makale gönderimindeULAKBİM Dergiparkplatformu kullanılmalıdır.
 3. ULAKBİM Dergiparküzerinden makale gönderimi yapılamıyor ise makale gönderimi  JatsEdit@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla yapılmalıdır. 
 4. Gönderilen eserlerin kabulü telif haklarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MUVU) Dergisi’ne geçtiğini ifade etmektedir.
 5. MUVU Dergisi kısa bir süre daha yayın başvuru ücreti almadan yayın hayatına devam edecektir.
 6. Etik kurulu izin belgesi gerektiren hallerde, yazarın söz konusu belgeyi de editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde, belge gönderimizi gerçekleştirmemiş yazarlar, doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
 7. Tüm yazarlara ait kimlik bilgileri gönderilen metin ve herhangi bir ekli dosyadan kaldırılmalıdır. İsimler dosyaların “Özellikler” kısmından da kaldırılmalıdır.
 8. Yayın Kurulu, saha çalışması veya deneye dayalıçalışmalarda,çalışmanındayandığıveri kaynağını (anket, görüşmeplanı vs.) talep edilebilir.  MUVU Dergisine makale gönderen yazar, bu koşulu kabul etmiş sayılır.
 9. Dergiye gönderilen yazılar, baskı öncesi sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazar, ivedi olarak, çalışması ile ilgili hatalı veya düzeltilmesini istediği yerleri geciktirmeden ve metin üzerinde geniş çaplı değişiklikten kaçınarak yapar ve sorumlu yazar makalenin basımı için son halini onaylar. Tanınan süre içinde sorumlu yazar tarafından onay verilmemesi halinde, makale yazara onay için gönderilen şekliyle basılır. MUVU Dergisi Editörlüğü, bu görevini zamanında yerine getirmeyen yazar tarafından sorumlu tutulamaz.
 10. Makale gönderen yazarların, dergimiz ile yaptıkları yazışmaları saklamaları önerilir. 
 11. Yeniden gönderimlerde hakem(ler)in ve editörün yaptıkları yorumlara karşı yanıtlar ayrı bir belge olarak gönderilmelidir.
 12. Düzeltme alan eserlerin yeniden yayın sürecine alınabilmesi için, düzeltme kararı yazara ulaştıktan sonra düzeltme için öngörülen süre en çok 12 aydır. 12 aydan sonra yapılan başvurular ikinci başvuru olarak değil, yeni başvuru biçiminde değerlendirilecek, editör veya hakemler değişiklik gösterebilecektir.
 13. Yazar(lar) ulusal ve uluslar arası geçerli etik kurallarauymak zorundadır. MUVU dergisine başvuruda bulunan her yazarın bu kurala uyduğu varsayılır ve bu konuda doğabilecek sorunlar karşısında yazar(lar) sorumlu tutulacaktır.

 

193