Alan: Tür: Hakemli Dergi
KULLANIMLAR VE DOYUMLAR PERSPEKTĠFĠNDEN TELEVĠZYON ĠZLEME ALIġKANLIKLARI VE MOTĠVASYONLARI: GÜMÜġHANE ÖRNEĞĠ Makalesi

Arşiv
Sayı bulunamadı!
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Hüseyin ÖZARSLAN- Fatma NİSAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
KULLANIMLAR VE DOYUMLAR PERSPEKTĠFĠNDEN TELEVĠZYON ĠZLEME ALIġKANLIKLARI VE MOTĠVASYONLARI: GÜMÜġHANE ÖRNEĞĠ
Özet

Yaygınlığı bakımından kitle iletişim araçları arasında televizyonun önemli bir yeri bulunmaktadır. Dijital teknolojinin enformasyon üretimi, iletimi ve depolanması aşamalarında kullanılmasıyla birlikte televizyon ve bilgisayar teknolojileri birbirine eklemlenmiş, sağlanan hızlı ilerleme ve bütünleşme sonucunda televizyonsuz ev kalmadığı gibi, bu yayınlara mobil cihazlarla erişim de mümkün olmuştur. Bundan dolayı televizyon, günümüzde insanların hem çevrelerinde ve dünyada olup bitenlerden haberdar olmasını sağlayan en önemli kaynak hem de kitlesel olarak takip edilen bir “eğlence kutusu” haline gelmiştir.
„Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı‟ perspektifinden hareket ederek yapılan bu çalışma, Gümüşhanelilerin televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlarını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 415 denek üzerinde anket çalışması uygulanmış ve izleyicilerin televizyonu kullanma motivasyonlarıyla ilgili olarak faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda öne çıkan beş motivasyon faktörü tespit edilmiştir. Bu faktörler; “eğlence, ruhsal destek- rahatlatma ve sosyal paylaĢım, boş zamanı değerlendirme, sosyal kaçış ve enformasyon motivasyonlarıdır.” Çalışmanın sonuçlarına göre, televizyon kullanma motivasyonları faktörleri arasında ilk sırada eğlence motivasyonu gelirken son sıradaysa enformasyon motivasyonu yer almaktadır.

193