Alan: Tür: Hakemli Dergi
30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE YEREL BASININ GÜNDEM BELİRLEMESİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ Makalesi

Arşiv
Sayı bulunamadı!
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE YEREL BASININ GÜNDEM BELİRLEMESİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ
Özet

Ulusal basın ve ulusal siyaset arasında olduğu gibi yerel basın ve yerel siyaset arasında da koparılamayacak bir iliĢki vardır. Bu iliĢkinin temelinde siyasetin basını bir propaganda ve ikna aracı olarak kullanması yatmaktadır. Yerel basın da siyasetin bu amacını özellikle seçimler döneminde siyaseti sayfalarında çokça iĢleyerek yerine getirmektedir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yerel basının gündem belirlemesi olayının GümüĢhane örneğinden yola çıkılarak iĢlendiği bu çalıĢmada içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin GümüĢhane yerel basınının gündemini ne derecede iĢgal ettiğini belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca yerel basının yerel seçimlerle ilgili haberlere yer verirken nesnellik kriterine uygun davranıp davranmadığına da bakılmıĢtır. ÇalıĢmada GümüĢhane‟de günlük yayın yapan GümüĢkoza, KuĢakkaya ve GümüĢkent gazetelerinin bir aylık süreçleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bulguları, her üç gazetenin de yerel seçimlere önemli derecede yer ayırdığını ve seçimleri gündemde tuttuğunu ortaya koymuĢtur.

193